Home RSS feed

 

Valgomat

Sorter utsagnene ved å dra boksene med musen slik at det du er mest enig med står øverst.

[Partiets] prinsipielle syn er at [...] ingen posisjoner [skal] gå i arv. Eventuell avvikling av kongedømmet må forankres i folkeavstemming
I et demokrati kan ikke viktige samfunnsposisjoner gå i arv. [Partiet] vil derfor avskaffe monarkiet og innføre republikk som styringsform i Norge.
[Partiet] slår ring om [...] monarkiet [...] og andre samlende nasjonale institusjoner fordi vi mener at disse er bærende i den norske identiteten
I dag tas for mange avgjørelser i internasjonale organisasjoner som er med på å befeste de rådende maktforholdene og forskjellene, som IMF, Verdensbanken, WTO og G20. At disse demokratiseres eller erstattes med et sterkere FN og mer demokratiske institusjoner
[Partiet] ønsker ikke en ytterligere liberalisering av verdenshandelen. Ikke alle sektorer egner seg for liberalisering gjennom internasjonale handelsavtaler. Vi vil støtte opp om interessene til de fattigste landene i WTO.
mekanismer som favoriserer rike land, må reduseres, og erstattes av et handelsregime som ivaretar utviklingslandenes interesser på en bedre måte. Norge bør aktivt bidra til å videreutvikle og styrke WTO. Systemet må reformeres, åpnes og demokratiseres.
Vi ønsker å begrense kommersiell finansiering av skoler [...]. Dagens privatskolelov dekker et tilbud med lange tradisjoner som et supplement til fellesskolen.
Velferdsstaten skal gi skole [...] av god kvalitet til alle. [...] Det er et offentlig ansvar å sørge for velferd for alle. Større innslag av private tilbydere av velferdstjenester bidrar til å undergrave dette [...]
Gode private skoler skal ikke møtes med frykt og forbud, men med en satsing på den offentlige skolen som gjør at den foretrekkes av de fleste.
Staten og andre offentlige institusjoner skal i toleransens navn være upartiske [...] staten må bidra til rause finansieringsordninger for tros- og livssynssamfunn. [Partiet] vil skille stat og kirke
kirke, religion og livssyn fortsatt bør være et offentlig anliggende. [Partiet] vil: - holde på en grunnlovsforankret folkekirke
[Partiet] vil derfor avskaffe statskirkeordningen og sikre at offentlige institusjoner er livssynsnøytrale, samtidig som de enkelte trossamfunn får frihet og mulighet til å drive sin virksomhet
det offentlige bør eie dominerende selskaper i markeder som er av avgjørende økonomisk betydning for landet. [...] Vi må [...] utvide offentlig eierskap.
Offentlig eierskap i næringslivet skaper lett rolleblanding og demokratiske problemer. Det skal derfor begrenses til vitale samfunnshensyn, som viktige kompetansemiljøer, grunnleggende infrastruktur og kontroll med energi- og naturressurser.
ønsker vi norsk privat eierskap med lokal forankring og statlig deleierskap der det trengs for å sikre nasjonalt eierskap. [...] Offentlig eierskap kan være hensiktsmessig i næringer og bedrifter med nasjonal, strategisk betydning.
[Partiet] er for et alleuropeisk samarbeid. [...] Forholdet til EU må demokratiseres slik at flere avgjørelser prøves i offentligheten. Dette krever en opprydning i de politiske prosessene i Stortinget, slik at en skiller ut de vesentlige politiske sakene fra andre mindre vesentlige. [...] et eventuelt norsk EU-medlemskap skal avgjøres etter folkeavstemning
Overnasjonale ordninger av denne art [EU] er et dobbelt onde; folkestyret svekkes og blir erstattet med en nyliberalistisk økonomisk orden [...] Utenfor EU står Norge langt friere til å kjempe for global rettferdighet [...]. [Partiet] er derfor motstandere av norsk EU-medlemskap og EØS-avtalen.
[Partiet] mener at Norge fortsatt skal stå utenfor EU, og til at vi vil si opp EØS-avtalen og erstatte den med handels- og samarbeidsavtaler med EU. Det skal ikke være EU som utformer regler for det norske samfunnet.
hoveddelen av norske klimakutt skal tas innenlands [...] Skogen er en viktig del av løsningen i klimapolitikken. Skogen i Norge tar opp CO2 tilsvarende halvparten av de norske klimautslippene.
alle samfunnsbeslutninger skal bygge på noen grunnleggende miljøprinsipper [...] Redusert forbruk i vår del av verden er en forutsetning for å løse mange miljøproblemer.
Forbrukerne må alltid kunne velge miljøvennlig. [...] [Partiet] arbeider for bruk av grønne skatter, omsettelige kvoter og andre markedsmekanismer for å få ned klimautslippene både nasjonalt og internasjonalt.
[Partiet] arbeider for utviklingsfremmende internasjonale handelsregler som ivaretar interessene til fattige folk i fattige land. Handelsreglene må gi utviklingslandene politisk handlingsrom, og ikke frata dem virkemidler som har vært sentrale i vår egen utvikling [...] Lokal matproduksjon må kunne skjermes mot å bli utkonkurrert av subsidierte landbruksprodukter fra rike land.
Norge må bli mindre opptatt av å beskytte seg mot internasjonal konkurranse og mer opptatt av å mestre sin rolle i en globalisert verden. Forenkling av regelverk og kamp mot handelshindringer, monopoler og maktkonsentrasjoner må til for å skape mer rettferdige spilleregler.
Importvernet for jordbruksvarer er avgjørende for å ha et norsk jordbruksvaremarked. Det høye norske lønns- og kostnadsnivået sammen med et utfordrende klima og krevende topografi bidrar til at prisene for norske landbruksprodukter er høyere enn i våre naboland. Det kan derfor ikke inngås nye handelsavtaler som svekker importvernet og rammevilkårene for den nasjonale landbruksproduksjonen.
det skal svært tungtveiende argumenter til for at kriger som ikke er sanksjonert i FNs sikkerhetsråd, kan rettferdiggjøres. Kun akutte humanitære kriser rettferdiggjør slike militære aksjoner. [...] Gjennom NATO er Norge i stand til å forsvare sine grunnleggende sikkerhetsinteresser, men også økonomiske og politiske tiltak må til for å forebygge globale trusler
Gjennom NATO-medlemskapet er Norge del av en militær strategi som bygger på bruk av atomvåpen og åpner for offensive militære operasjoner utenfor NATOs område. [...] [Partiet] er mot norsk medlemskap i NATO. [...] [Partiet] tar avstand fra all bruk av militærmakt som ikke er hjemlet i FN-pakten.
mener at Norge fortsatt skal basere sin forsvars- og sikkerhetspolitikk på medlemskapet i Nato og aktivt arbeid i FN. [...] Deltagelse i FN-ledede operasjoner må prioriteres. [...] ikke avgi militære styrker til internasjonale operasjoner utenfor Nato uten forankring i FN-pakten og et klart FN-mandat

Neste

Tags: javascript, jquery

Created on Thu, 08 Aug 2013 23:59

blog comments powered by Disqus